Құпиялылық саясаты
1. Жалпы ережелер. Дербес деректерді өңдеудің осы саясаты 27.07.2006 жылғы «Дербес деректер туралы» № 152-ФЗ федералды заңының талаптарына сәйкес құрылған және «Эфес Қазақстан» ШК АҚ (әрі қарай – Оператор) қабылдайтын дербес деректерді өңдеу тәртібін және дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шараларды айқындайды.
1.1. Оператор өз қызметін жүзеге асырудың маңызды мақсаты мен шарты ретінде өзінің дербес деректерін өңдеу кезінде адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сақтауды, оның ішінде жеке өміріне қол сұғылмаушылық, жеке және отбасылық құпия құқықтарын қорғауды белгілейді.
1.2. Оператордың дербес деректерді өңдеуге қатысты осы саясаты (әрі қарай – саясат) Оператор https://miller-music.kz веб-сайтына кірушілер туралы ала алатын барлық ақпаратқа қатысты қолданылады.

2. Саясатта қолданылатын негізгі ұғымдар
2.1. Дербес деректерді автоматтандырылған өңдеу – дербес деректерді есептеу техникасы құралдарының көмегімен өңдеу;
2.2. Дербес деректерді бұғаттау – дербес деректерді өңдеуді уақытша тоқтату (дербес деректерді нақтылау үшін өңдеу қажет болатын жағдайларды қоспағанда);
2.3. Веб-сайт – http://miller-music.kz желілік мекенжайы бойынша интернет желісінде олардың қолжетімділігін қамтамасыз ететін графикалық және ақпараттық материалдардың, сондай-ақ ЭЕМ-ге және дерекқорларға арналған бағдарламалардың жиынтығы;
2.4. Дербес деректердің ақпараттық жүйесі – дерекқорларда қамтылған дербес деректердің және оларды өңдеуді қамтамасыз ететін ақпараттық технологиялар мен техникалық құралдардың жиынтығы;
2.5. Дербес деректерді иесіздендіру – нәтижесінде қосымша ақпаратты пайдаланбай, дербес деректердің нақты Пайдаланушыға немесе дербес деректердің өзге субъектісіне тиесілігін анықтау мүмкін болмайтын іс-әрекеттер;
2.6. Дербес деректерді өңдеу – жинауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды, пайдалануды, беруді (таратуды, ұсынуды, қолжетімділікті) қоса алғанда, автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе мұндай құралдарды пайдаланбай, жасалатын кез келген іс-әрекет (операция) немесе іс-әрекеттер (операциялар) жиынтығы, дербес деректерді иесіздендіру, бұғаттау, жою, өшіру;
2.7. Оператор – дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыратын және (немесе) жүзеге асыратын, сондай-ақ дербес деректерді өңдеу мақсаттарын, өңдеуге жататын дербес деректердің құрамын, дербес деректермен жасалатын әрекеттерді (операцияларды) айқындайтын мемлекеттік орган, муниципалдық орган, заңды немесе жеке тұлға;
2.8. Дербес деректер – http://miller-music.kz веб-сайтының белгілі бір немесе анықталған Пайдаланушысына тікелей немесе жанама қатысты кез келген ақпарат;
2.9. Пайдаланушы – http://miller-music.kz веб-сайтының кез келген кірушісі;
2.10. Дербес деректерді беру – белгілі бір тұлғаға немесе белгілі бір тұлғалар тобына дербес деректерді ашуға бағытталған іс-әрекеттер;
2.11. Дербес деректерді тарату – дербес деректерді белгіленбеген тұлғалар тобына ашуға (дербес деректерді беруге) немесе шектелмеген тұлғалар тобының дербес деректерімен танысуға, оның ішінде дербес деректерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға, ақпараттық-телекоммуникациялық желілерде жариялауға немесе дербес деректерге қандай да бір өзгеше тәсілмен қол жеткізу мүмкіндігін беруге бағытталған кез келген іс-әрекеттер;
2.12. Дербес деректерді трансшекаралық беру – дербес деректерді шет мемлекеттің аумағына шет мемлекеттің билік органына, шетелдік жеке немесе шетелдік заңды тұлғаға беру;
2.13. Дербес деректерді жою – дербес деректердің ақпараттық жүйесіндегі дербес деректердің мазмұнын одан әрі қалпына келтіру мүмкін болмай, нәтижесінде дербес деректер біржола жойылатын және (немесе) дербес деректердің материалдық тасымалдаушылары жойылатын кез келген іс-әрекеттер.

3. Оператор Пайдаланушының келесі дербес деректерін өңдей алады
3.1. Тегі, аты, әкесінің аты;
3.2. Электрондық мекенжайы;
3.3. Телефон нөмірлері;
3.4. Туған жылы, айы, күні және жері;
3.5. Сондай-ақ сайтта интернет-статистика сервистерінің (Яндекс Метрика және Гугл Аналитика және басқалар) көмегімен кірушілер туралы иесіздендірілген деректерді (оның ішінде «cookie» файлдарын) жинау және өңдеу жүргізіледі.
3.6. Саясат мәтініндегі жоғарыда аталған деректер Дербес деректердің жалпы ұғымымен біріктірілген.

4. Дербес деректерді өңдеу мақсаттары
4.1. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеудің мақсаты – электрондық хаттарды жіберу арқылы Пайдаланушыны ақпараттандыру; азаматтық-құқықтық шарттарды жасасу, орындау және тоқтату; Пайдаланушыға веб-сайттағы сервистерге, ақпаратқа және/немесе материалдарға қол жеткізуді ұсыну.
4.2. Сондай-ақ Оператор пайдаланушыға жаңа өнімдер мен қызметтер, арнайы ұсыныстар мен түрлі оқиғалар туралы хабарлама жіберуге құқылы. Пайдаланушы Операторға privacy@thismywebsite·com электрондық поштасының мекенжайына "Жаңа өнімдер мен қызметтер және арнайы ұсыныстар туралы хабарламалардан бас тарту"деген белгімен хат жолдап, ақпараттық хабарламаларды алудан қашанда бас тарта алады.
4.3. Интернет-статистика сервистерінің көмегімен жиналған Пайдаланушылардың иесіздендірілген деректері сайттағы Пайдаланушылардың іс-әрекеттері туралы ақпарат жинауға, сайттың сапасын және оның мазмұнын жақсартуға қызмет етеді.

5. Дербес деректерді өңдеудің құқықтық негіздері
5.1. Оператор Пайдаланушының дербес деректерін оларды толтырған және/немесе Пайдаланушы http://miller-music.kz сайтына жариялаған арнайы нысандар арқылы дербес жіберген жағдайда ғана өңдейді. Тиісті нысандарды толтыра отырып және/немесе Операторға өзінің дербес деректерін жібере отырып, Пайдаланушы осы Саясатпен өзінің келісетінін білдіреді.
5.2. Оператор Пайдаланушы браузерінің теңшеулерінде рұқсат етілген жағдайда Пайдаланушы туралы иесіздендірілген деректерді өңдейді («cookie» файлдарын сақтауды және JavaScript технологиясын пайдалануды қоса алғанда).

6. Дербес деректерді жинау, сақтау, беру және өңдеудің басқа да түрлерінің тәртібі
Оператор өңдейтін дербес деректердің қауіпсіздігі дербес деректерді қорғау саласындағы қолданыстағы заңнаманың талаптарын толық көлемде орындау үшін қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды іске асыру арқылы қамтамасыз етіледі.
6.1. Оператор дербес деректердің сақталуын қамтамасыз етеді және уәкілетті емес адамдардың дербес деректерге қол жеткізуіне жол бермейтін барлық ықтимал шараларды қабылдайды.
6.2. Қолданыстағы заңнаманы орындаумен байланысты жағдайларды қоспағанда, Пайдаланушының дербес деректері ешқашан, ешқандай жағдайда үшінші тұлғаларға берілмейді.
6.3. Дербес деректерде дәлсіздіктер анықталған жағдайда, Пайдаланушы Оператордың privacy@thismywebsite·com деген электрондық пошта мекенжайына «Дербес деректерді өзектендіру» деген белгісі бар хабарлама жіберу арқылы оларды өз бетінше өзектендіре алады.
6.4. Дербес деректерді өңдеу мерзімі шектеусіз. Пайдаланушы кез келген сәтте Оператордың privacy@thismywebsite·com деген электрондық мекенжайына «Дербес деректерді өңдеуге берген келісімді кері қайтарып алу» деген белгімен электрондық пошта арқылы хабарлама жібере отырып, дербес деректерді өңдеуге берген келісімін кері қайтарып ала алады.

7. Дербес деректерді трансшекаралық беру
7.1. Оператор дербес деректерді трансшекаралық беруді жүзеге асыру басталғанға дейін аумағына дербес деректерді беруді жүзеге асыру болжанып отырған шет мемлекеттің дербес деректер субъектілерінің құқықтарын сенімді қорғауды қамтамасыз ететініне көз жеткізуге міндетті.
7.2. Жоғарыда көрсетілген талаптарға жауап бермейтін шет мемлекеттердің аумағында дербес деректерді трансшекаралық беру дербес деректер субъектісінің оның дербес деректерін трансшекаралық беруге жазбаша нысанда келісімі болған және/немесе дербес деректер субъектісі тарапы болып табылатын шартты орындаған жағдайда ғана жүзеге асырылуы мүмкін.

8. Қорытынды ережелер
8.1. Пайдаланушы privacy@thismywebsite·com деген электрондық поштасының көмегімен Операторға хабарласып, өзінің дербес деректерін өңдеуге қатысты қызықтыратын мәселелер бойынша кез келген түсініктеме ала алады.
8.2. Бұл құжат Оператордың дербес деректерді өңдеу саясатындағы кез келген өзгерістерді көрсетеді. Саясат оны жаңа нұсқаға алмастырғанға дейін мерзімсіз әрекет етеді.
8.3. Саясаттың өзекті нұсқасы http://miller-music.kz/privacy мекенжайы бойынша Интернет желісінде еркін қолжетімді.